Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Bảng tính Excel của bạn chỉ có một cột ghi họ và tên của học sinh, nhân viên hay danh sách của một nhóm người nào đó. Nay bạn muốn tách họ và tên của những người đó ra một cột riêng để phục vụ cho những xử lý khác. Để làm điều đó đa … Đọc tiếp Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel